Sunrise Schedule

Monday – Thursday Schedule
Time: On Air Name:
06:00-09:00 Raj Ghai & Vallisa
09:00-12:00 Shabnam Sahi
12:00-16:00 Anushka Arora
16:00-19:00 Paul Shah
19:00-22:00 Bob Bee
22:00-01:00 Gillie
01:00-04:00 Ahsan Sherazi
04:00-06:00 Night Life

 

Friday Schedule
Time: On Air Name:
06:00-09:00 Raj Ghai & Vallisa
09:00-12:00 Shabnam Sahi
12:00-16:00 Anushka Arora
16:00-19:00 Paul Shah
19:00-22:00 Niraj
22:00-01:00 Amit Sodha
01:00-04:00 Night Life
04:00-07:00 Night Life

 

Saturday Schedule
Time: On Air Name:
07:00-10:00 Ameet Chana
10:00-13:00 Ajay Nagar
13:00-16:00 San-j Sanj
16:00-19:00 Sonia Dutta
19:00-22:00 Niraj
22:00-01:00 Amit Sodha
01:00-04:00 Night Life
04:00-07:00 Night Life

 

Sunday Schedule
Time: On Air Name:
07:00-10:00 Ameet Chana
10:00-13:00 Ajay Nagar
13:00-16:00 San-j Sanj
16:00-19:00 Ameet Chana
19:00-22:00 Sam Sam
22:00-01:00 Sandy Shah
01:00-04:00 Ahsan Sherazi
04:00-06:00 Night Life